این سایت را چگونه بهتر کنیم؟توراکوسنتز با سوزن


play video  توراکوسنتز با سوزن  در های کلیپ
play video  توراکوسنتز با سوزن  در های کلیپ

منتشر شده در تاریخ

چست نیدل دکامپریشن یا توراکوسنتز با سوزن ،یک روش نسبتا ساده است که می توان برای از بین بردن فشار داخل قفسه سینه در پنوموتوراکس تنشی از آن استفاده نمود.
Copyright © fouriyat.ir


مشاهده همه توضیحات