این سایت را چگونه بهتر کنیم؟کمک های اولیه در سکته قلبی


play video  کمک های اولیه در سکته قلبی  در های کلیپ
play video  کمک های اولیه در سکته قلبی  در های کلیپ
مشترکین 10 نفر
2,162 مشاهده


0      0

منتشر شده در تاریخ

آموزش اقدامات کمک های اولیه در سکته قلبی:
نکته مهم در این بیماران این است که به هیچ وجه نباید اجازه دهید بیمار بایستد،حرکت کند یا فعالیتی انجام دهد.حتما باید او را به حالت نیمه نشسته درآورید و سریعا به اورژانس 115 خبر دهید.


مشاهده همه توضیحات