این سایت را چگونه بهتر کنیم؟درون شکم یک گیاه گوشتخوار چه می گذرد؟


play video  درون شکم یک گیاه گوشتخوار چه می گذرد؟  در های کلیپ
play video  درون شکم یک گیاه گوشتخوار چه می گذرد؟  در های کلیپ
17129 ویدیو
مشترکین 205 نفر
817 مشاهده


0      0

منتشر شده در تاریخ

گیاهان گوشت خوار گیاهانی هستند که برخی یا بسیاری از مواد مغذی خود را (اما نه انرژی) از تله گذاری و مصرف جانوران و آغازیان، معمولاً حشرات و بندپایان دیگربدست می آورند. گیاهان گوشتخوار در مناطقی که در آن خاک نازک و یادارای فقر غذایی است، به ویژه نیتروژن، مانند مانداب اسیدی و با outcroppings سنگی سازگار به نظر می رسند، رشد میکنند.


مشاهده همه توضیحات